Z ostatniej chwili

Ulga na zakup kas wirtualnych

ulga na zakup kas

Podatnik zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę on-line może skorzystać z ulgi na zakup tej kasy. Kwota preferencji może sięgać 90% jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga dotyczy na tych samych zasadach kas sprzętowych i wirtualnych.

Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wprowadziły możliwość stosowania przez wybrane grupy podatników kas wirtualnych do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kto może uzyskać ulgę?

Prawo do uzyskania ulgi, tj. odliczenia od podatku należnego lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas wirtualnych (na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT) przysługuje podatnikom, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT (tzn. tzw. kas on-line);
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących.

Dla skorzystania z ulgi kasa wirtualna musi spełniać funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, a także wymagania techniczne wskazane w rozporządzeniu w sprawie kas wirtualnych. Kasa rejestrująca on-line – w tym wirtualna – musi więc zapewnić prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Każda kasa wirtualna, aby mogła być stosowana na polskim rynku, musi pozytywnie przejść proces certyfikacji przeprowadzony przez Główny Urząd Miar.

Kasa wirtualna – co to jest?

Kasa wirtualna to kasa fiskalna w postaci aplikacji, instalowana na tablecie, smartfonie lub laptopie. Kasą jest zatem oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane. Ulga przysługuje tylko w przypadku nabycia takiego oprogramowania.

Ulga na zakup kas wirtualnych przysługuje też tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas i w efekcie dokonują zakupu np. kasy wirtualnej (wg art. 111 ust. 4 i art. 145b ust. 3 ustawy o VAT).

płatność

Warunki

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot ulgi na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

W § 1 rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wskazano, że stosowanie tego typu kas umożliwia się dla grup podatników w branży transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych. Stosowanie kas przez wymienione w rozporządzeniu grupy podatników ma charakter fakultatywny; zatem od decyzji samego podatnika (działającego w jednej z tych branż) zależy, czy będzie korzystał z kasy wirtualnej, czy innej spełniającej nałożone przepisami wymogi. Ulga na zakup kasy wirtualnej przysługuje tylko podatnikom, którzy zaliczają się do wskazanych tam branż.

Ulga przysługuje też podatnikom zobligowanym, na podstawie ustawy o VAT, do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, którzy wprowadzą kasy wirtualne w branży:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Sposób odliczania przez podatników zwolnionych ulgi z tytułu zakupu kas wirtualnych jest taki sam jak w przypadku kas on-line.

Ulga na kasy w taksówkach

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, u których:

  1. sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT;
  2. kasa o zastosowaniu specjalnym jest wydzielonym modułem aplikacji mobilnej albo stanowi oddzielną aplikację zintegrowaną z tą aplikacją.

– wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy wirtualnej zawiera wszystkie elementy wskazane w § 4 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, z wyjątkiem § 4 ust. 3 pkt 3 (kopii świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym też zintegrowanego w jednej obudowie z kasą).

Jeśli podatnik świadczy usługi przewozu osób i bagażu podręcznego taksówkami, a kasa wirtualna współpracuje z taksometrem do wniosku o zwrot kwoty ulgi dołącza się kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru.

Jeżeli podatnik świadczy usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, a kasa wirtualna jest wydzielonym modułem aplikacji mobilnej albo stanowi oddzielną aplikację zintegrowaną z tą aplikacją do wniosku o zwrot ulgi nie załącza się kopii świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie skorzystania z ulgi, najlepiej skontaktuj się z biurem rachunkowym. Odpowie ono na wszystkie pytania.

2 Comments