Z ostatniej chwili

Balcerzak konkurs – wygraj Toyotę Yaris w loterii

Loteria Balcerzak 2021

Od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku trwa loteria „Loteria Balcerzak 2021”, która promuje wędliny marki Balcerzak. Do wygrania są natychmiastowe nagrody po 20 zł, a co miesiąc samochód osobowy marki Toyota Yaris.

Jak wziąć udział?

W celu skorzystania z loterii należy kupić w dowolnym sklepie produkt Balcerzak z etykietą promocyjną oraz zachować dowód zakupu. Następnie zakup należy zarejestrować na stronie https://loteriabalcerzak.pl/ loterii wraz z kodem z opakowania.

Od razu dowiesz się, czy wygrałeś 20 zł, a każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody miesięcznej – samochodu Toyota Yaris.

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?

W celu rejestracji dowodu zakupu należy skorzystać ze strony internetowej loterii, a następnie przejść do zakładki „weź udział”. Następnie, w odpowiednie pola należy wpisać następujące dane:

 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • data zakupu promocyjnego produktu,
 • NIP sklepu promocyjnego,
 • kod z opakowania,
 • numer dowodu zakupu.

Następnie należy zaznaczyć oświadczenie oraz zaakceptować regulamin konkursu.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Balcerzak 2021”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Loteria Balcerzak 2021”.

2.Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, zwany dalej „organizatorem”.

3.Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

4.Definicje

4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna prowadzona pod nazwą „Loteria Balcerzak 2021” zwana jest dalej „loterią”.

4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

4.3 Zakup promocyjny – każdy zakup minimum 1 (słownie: jednego) produktu promocyjnego z pkt. 4.4 regulaminu. Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany oryginałem etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym oraz oryginałem dowodu zakupu promocyjnego. Produkty promocyjne mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii. Produkty promocyjne pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie.

4.4 Produkty promocyjne – produkty marki Balcerzak w specjalnie oznakowanych opakowaniach. Na produkcie promocyjnym znajduje się etykieta z informacją o loterii (tzw. „etykieta promocyjna”) oraz z jednorazowym i unikatowym kodem uprawniającym do zgłoszenia się do niniejszej loterii (tzw. „kod promocyjny”). W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne etykiety promocyjne pochodzące z opakowań produktów promocyjnych. Etykiety promocyjne, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację prawa do udziału w loterii lub prawa do nagrody, a także takie które nie zostały uzyskane przez uczestnika zgodnie z regulaminem, nie uprawniają do udziału w loterii i otrzymania nagrody. W razie utraty lub zniszczenia oryginału etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym stwierdzającym udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora, w tym wydania nagrody. Produkty z etykietami promocyjnymi znajdujące się w sklepach promocyjnych po dniu 30.06.2021 r. nie stanowią już produktów promocyjnych objętych niniejszą loterią. Wizualizacja przykładowej etykiety promocyjnej wraz z kodem promocyjnym stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4.5 Sklep promocyjny – dowolny stacjonarny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. Do udziału w loterii uprawniają zarówno zakupy promocyjne dokonywane w sklepach tzw. handlu nowoczesnego, tj. np. hipermarketach, supermarketach, dyskontach, stacjach benzynowych itp. a także w sklepach tzw. handlu tradycyjnego, tj. dowolnych sklepach detalicznych, czyli we wszystkich sklepach niezależnie od rozmiaru i formatu.

4.6 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: www.loteriabalcerzak.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.

4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby loterii nie jest w szczególności jego:

– kserokopia,

– kopia notarialnie poświadczona,

– wtórnik,

– odpis,

– duplikat,

– skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4.8 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.05.2021 r. a kończy w dniu 01.10.2021 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 19 regulaminu.

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.05.2021 r. a zakończy w dniu 30.06.2021 r. lub do czasu wyczerpania zapasu produktów promocyjnych, jeśli wyczerpanie zapasów nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30.06.2021 r. Organizator zastrzega sobie możliwość istnienia na rynku produktów promocyjnych w innym terminie niż okres sprzedaży promocyjnej. Zakup produktów promocyjnych przed lub po wyżej wymienionym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskiego operatora. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteriabalcerzak, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriabalcerzak.pl.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:

− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,

− dokonać płatności za zakup promocyjny,

− koniecznie zachować oryginał etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym oraz oryginał dowodu zakupu promocyjnego,

− zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.10 regulaminu.

11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

a) numer telefonu komórkowego uczestnika,

b) adres e-mail uczestnika,

c) kod promocyjny (patrz załącznik nr 1 do regulaminu),

d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na linii numeru dowodu zakupu – patrz załącznik nr 2 do regulaminu),

e) NIP sklepu promocyjnego (znajduje się najczęściej na dowodzie zakupu pod nazwą sklepu promocyjnego – patrz załącznik nr 2 do regulaminu),

f) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego – patrz załącznik nr 2),

g) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Loteria Balcerzak 2021” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

h) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).

11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na podany adres e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości – śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

11.4 Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową, np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii otrzymać dowolną liczbę nagród natychmiastowych oraz tylko jedną nagrodę miesięczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.9 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody miesięcznej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą miesięczną, a kolejna nagroda miesięczna, która by mu przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.

11.6 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jeżeli spełni każdorazowo wszystkie warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu produktu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębną etykietą promocyjną z odrębnym kodem promocyjnym (jeden kod promocyjny może zostać zgłoszony tylko jeden raz w loterii), dowodem zakupu promocyjnego i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do dokonania takiej liczby zgłoszeń do loterii, która odpowiada liczbie zakupionych produktów promocyjnych na tym dowodzie.

11.7 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail uczestnika, które podał w zgłoszeniu do loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 14.1 i pkt. 14.2 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do danej nagrody miesięcznej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej. W przypadku laureata nagrody natychmiastowej, niewydana nagroda natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora.

11.8 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.9 regulaminu, bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe w etapie dziennym, w którym zgłoszenie wpłynęło oraz w losowaniu laureatów nagrody miesięcznej w etapie miesięcznym, w którym zgłoszenie wpłynęło.

11.9 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

11.10 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.06.2021 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

11.11 Loteria została podzielona na 61 (słownie: sześćdziesiąt jeden) etapów dziennych oraz 2 (słownie: dwa) etapy miesięczne.

11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

11.13 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

11.13 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszanie się po stronie internetowej loterii.

LOSOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

12.1 Losowania laureatów nagród miesięcznych przeprowadzone będą zgodnie harmonogramem wskazanym w pkt. 12.5 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

12.2 Losowania laureatów nagród miesięcznych będą przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii. Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowania laureatów nagród miesięcznych przeprowadzone zostaną w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

12.2.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.

12.2.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił – trafił).

12.3 W trakcie losowania do każdej nagrody miesięcznej wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy, na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.5, pkt. 11.7 i pkt. 16.5 regulaminu. Każda nagroda miesięczna będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.

12.4 W trakcie każdego losowania nagrody miesięcznej zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody miesięcznej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody miesięcznej. Każde losowanie laureatów nagrody miesięcznej przebiegać będzie w następujący sposób:

− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody miesięcznej (laureat nr 1),

− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody miesięcznej (laureat nr 2).

12.5 Losowania laureatów nagród miesięcznych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.9 niniejszego regulaminu, odbywać się będą w następujące dni:

− losowanie nr 1) w dniu 08.06.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.05.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.05.2021 r.,

− losowanie nr 2) w dniu 06.07.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.06.2021 r.

GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE

13.1 Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 61 (słownie: sześćdziesiąt jeden) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 01.05.2021 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, 30.06.2021 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59) otwarte zostaną odpowiednio 24 (słownie: dwadzieścia cztery) bramki czasowe, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. Łącznie w ww. okresie otwarte zostaną 1.464 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery) bramki czasowe.

13.2 Przykładowy podział bramek czasowych dla nagród natychmiastowych dla dnia 01.05.2021 r. stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

13.3 Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. Nagrody natychmiastowe w loterii są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez organizatora stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Treść załącznika nr 3 jest niejawna i nie będzie upubliczniona.

13.4 Uczestnik wygrywa nagrodę natychmiastową w sytuacji, kiedy jego zgłoszenie wpływa do bazy zgłoszeń, jako pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny otwarcia danej bramki czasowej (w czasie jej trwania), do której przypisana jest określona nagroda natychmiastowa. Losowość gry polega na zapisywaniu prawidłowego zgłoszenia w bazie zgłoszeń, zgodnie z kryterium czasu w jakim ono wpłynęło. Wynik gry zależy od przypadku.

13.5 W przypadku, gdy żaden uczestnik nie dokona zgłoszenia do loterii w czasie otwarcia danej bramki czasowej, nieprzyznana nagroda natychmiastowa przechodzi do kolejnej najbliższej bramki czasowej dla nagrody natychmiastowej w danym etapie dziennym. Wówczas w kolejnej bramce czasowej w danym etapie dziennym dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych dwóch uczestników. Opisany w zdaniu powyżej schemat stosuje się odpowiednio dla analogicznych sytuacji, czyli jeżeli nagroda natychmiastowa nie wyda się np. w dwóch kolejnych bramkach czasowych to te dwie niewydane nagrody przechodzą do kolejnej bramki czasowej i wówczas w kolejnej bramce czasowej w danym etapie dziennym dla nagrody natychmiastowej nagrodzonych zostanie odpowiednio pierwszych trzech uczestników.

13.6 Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry (informację czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie) poprzez komunikat wyświetlony na stronie internetowej loterii. W przypadku wygranej, poza komunikatem wyświetlonym na stronie internetowej loterii organizator prześle automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody oraz informację o dalszej procedurze odbioru nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów.

13.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:

− za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości – śmieci” / „spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w pkt. 13.6 regulaminu,

− ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które mogę mieć wpływ na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą uczestnik wygrał,

− z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania loterii.

13.8 Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości – śmieci” / „spam”.

NAGRODY

14.1 Nagrodą miesięczną w loterii jest samochód osobowy marki Toyota Yaris o wartości 61.900,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody miesięcznej znajduje się w załączniku nr 5 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody miesięcznej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 6.877,78 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody miesięcznej wynosi 68.777,78 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 6.877,78 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna liczba nagród miesięcznych wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. Łączna wartość nagród miesięcznych wynosi 137.555,56 zł brutto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100).

14.2 Nagrodą natychmiastową w loterii jest 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, zgodnie z pkt. 17.3 regulaminu. Łączna liczba nagród natychmiastowych wynosi 1.464 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery) sztuki. Łączna wartość nagród natychmiastowych wynosi 29.280,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

14.3 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 1.466 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć) sztuk.

14.4 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 166.835,56 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 56/100).

14.5 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego (w przypadku nagrody miesięcznej). Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

15.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.

15.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 15.1 regulaminu, należy w szczególności:

− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,

− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,

− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH

16.1 Laureaci nagród miesięcznych zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego losowania laureatów nagrody miesięcznej za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie, poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata nagrody miesięcznej oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 16.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody miesięcznej.

16.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata nagrody miesięcznej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator podejmie co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału”, „abonent czasowo niedostępny”, „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.

16.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów nagród miesięcznych, o którym mowa w pkt. 16.1 regulaminu, wyniki losowań laureatów nagród miesięcznych w niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując kod promocyjny oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.

16.4 Warunkiem wydania nagrody miesięcznej jest przesłanie przez laureata w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 16.1 regulaminu, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:

− oryginał etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu,

− oryginał dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu,

− imię i nazwisko laureata,

− numer telefonu laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,

− pełen adres zameldowania (jeżeli laureat posiada),

− pełen adres zamieszkania,

− seria i numer dokumentu tożsamości,

− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku posiadania nr PESEL,

− własnoręczne podpisanie oświadczeń o następującej treści:

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Loteria Balcerzak 2021” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę miesięczną w postaci samochodu osobowego marki Toyota Yaris zgodnie z regulaminem loterii „Loteria Balcerzak 2021” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-balcerzak, skąd laureat nagrody miesięcznej może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

16.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody miesięcznej w terminie wskazanym w pkt. 16.6 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody miesięcznej przechodzi na odpowiedniego laureata rezerwowego nagrody miesięcznej. Postępowanie z laureatem rezerwowym danej nagrody będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody miesięcznej. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody miesięcznej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 16.7 regulaminu, niewydana nagroda miesięczna pozostaje w dyspozycji organizatora.

16.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród miesięcznych, laureaci muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 20.07.2021 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 27.07.2021 r.

16.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród miesięcznych, ww. laureaci rezerwowi muszą dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 10.08.2021 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.08.2021 r.

16.8 Laureat nagrody miesięcznej w loterii, może zostać poproszony przez organizatora o pisemne wyrażenie zgody na bezpłatne upublicznienie, rozpowszechnianie imienia laureata oraz jego wizerunku utrwalonego podczas wydawania mu nagrody, a także nagranej z nim rozmowy w celach promocyjnych i marketingowych związanych z loterią przez firmę Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie i wykorzystywanie ich na wszelkich znanych w dniu składania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez:

− utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnienie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych i w social mediach zarządzanych i administrowanych przez wyżej wskazaną firmę/spółkę,

− utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,

− utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnienie w materiałach promocyjnych (w tym np. w folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze),

− wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,

− publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,

− nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,

− utrwalanie na nośnikach materialnych,

− zwielokrotnienie dowolną techniką,

− nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,

− nadanie w radio lub telewizji lub kinie.

16.9 Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 16.8 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania nagrody miesięcznej laureatowi.

OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH

17.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 niniejszego regulaminu.

17.2 Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt.

17.1 regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 17.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody natychmiastowej.

17.3 Warunkiem wydania nagrody natychmiastowej jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród natychmiastowych, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 regulaminu. Laureat nagrody natychmiastowej zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

− numer telefonu laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,

− numer dowodu zakupu, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,

− imię i nazwisko laureata,

− pełen adres zamieszkania,

− kod promocyjny wskazany w nagrodzonym zgłoszeniu,

− adres e-mail laureata,

− numer rachunku bankowego laureata, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda natychmiastowa,

− zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub jpg. lub .jpeg),

− zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z etykietą promocyjną nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub jpg. lub .jpeg),

− zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Loteria Balcerzak 2021” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamow Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowie oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody natychmiastowej narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z pkt. 17.3 regulaminu), do przesłania – oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz oryginału etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu, które zostały zarejestrowane w bazie loterii na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, w terminie wskazanym przez organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do danej nagrody natychmiastowej.

17.4 Laureaci nagród natychmiastowych muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 17.3 regulaminu w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 07.07.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród natychmiastowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora.

17.5 W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród natychmiastowych, laureaci tracą prawo do nagród natychmiastowych, a niewydane nagrody natychmiastowe pozostaną w dyspozycji organizatora.

WYDANIE NAGRÓD

18.1 Warunkiem odebrania nagrody miesięcznej przez laureata jest:

− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu oraz oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.10 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 16.1, pkt. 16.4, pkt. 16.6 albo pkt. 16.7 regulaminu),

− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody),

− zarejestrowanie samochodu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

18.2 Nagrody miesięczne zostaną wydane w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatami, najpóźniej do dnia 03.09.2021 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez każdego laureata samochodu osobowego oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.

18.3 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody w postaci samochodu osobowego marki Toyota Yaris. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody miesięcznej.

18.4 Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowej przez laureata jest zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu oraz skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.10 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.3 i pkt. 17.4 regulaminu).

18.5 Nagrody natychmiastowe zostaną przekazane najpóźniej do dnia 03.09.2021 r. na numery rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazane przez laureatów w formularzu zgodnie z pkt. 17.4 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku organizatora.

18.6 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia 03.09.2021 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.09.2021 r.

19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 19.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 19.2 regulaminu.

19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 01.10.2021 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora.

19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

ZOBOWIAZANIE PODATKOWE

21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

22.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

22.3 Administratorem danych osobowych jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

22.4 Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii,

d) uczestnikowi przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom realizującym wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

22.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Balcerzak 2021”

Wizualizacja przykładowej etykiety promocyjnej z kodem promocyjnym.

 

ETYKIETA PROMOCYJNA

etykieta promocyjna

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Balcerzak 2021”

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, data zakupu oraz NIP sklepu promocyjnego.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Balcerzak 2021”

Przykładowe przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek czasowych dla dnia 01.05.2021 r.

Lp

Data

start

koniec

1

01.05.2021

00:29:42

00:59:59

2

01.05.2021 01:15:00 01:59:59

3

01.05.2021 02:02:07 02:59:59

4

01.05.2021 03:30:19 03:59:59

5

01.05.2021 04:28:31 04:59:59

6

01.05.2021 05:03:09 05:59:59

7

01.05.2021 06:16:50 06:59:59

8

01.05.2021 07:04:38 07:59:59

9

01.05.2021 08:03:23 08:59:59

10

01.05.2021 09:13:01 09:59:59

11

01.05.2021 10:19:42 10:59:59

12

01.05.2021 11:17:46 11:59:59

13

01.05.2021 12:03:56 12:59:59

14

01.05.2021 13:01:25 13:59:59

15

01.05.2021 14:29:07 14:59:59

16

01.05.2021 15:28:22 15:59:59

17

01.05.2021 16:04:47 16:59:59

18

01.05.2021 17:05:46 17:59:59

19

01.05.2021 18:24:51 18:59:59

20

01.05.2021 19:02:01 19:59:59

21

01.05.2021 20:12:47 20:59:59

22

01.05.2021 21:17:30 21:59:59

23

01.05.2021 22:26:35 22:59:59
24 01.05.2021 23:20:06 23:59:59

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Balcerzak 2021”

Przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych bramek czasowych w każdym etapie dziennym w loterii.

NIEPUBLICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 5 do regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Balcerzak 2021”

Szczegółowy opis nagrody miesięcznej, tj. samochodu osobowego marki Toyota Yaris o wartości 61.900,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Toyota Yaris

Rok produkcji 2021

Nadwozie 5-drzwiowy hatchback

Silnik 1.0 VVT-i 72 KM benzyna

Skrzynia biegów 5-stopniowa manualna

Wersja Comfort

Kolor: 3T3 Tokyo Red (3T3)

Bezpieczeństwo i nowe technologie

 • Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
 • Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
 • Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
 • Centralne poduszki powietrzne pomiędzy kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie
 • Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
 • Fotele kierowcy i pasażera pierwszego rzędu w systemie WIL (Whiplash Injury

Lessening)

 • Przednie boczne poduszki powietrzne
 • Przednie poduszki powietrzne
 • Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu

 • Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
 • System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
 • System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
 • System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
 • System stabilizacji toru jazdy (VSC)
 • System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
 • System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
 • System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił

hamowania (EBD)

 • Trzecie światło stopu w technologii LED
 • Tylne boczne poduszki powietrzne
 • Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
 • Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem

wykrywania pieszych i rowerzystów

 • Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
 • Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Fotele

 • Manualna regulacja fotela kierowcy
 • Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

 • Alarm przeciwwłamaniowy
 • Immobilizer

Komfort i funkcjonalność

 • Blokada elektrycznych szyb
 • Brak – Manetki zmiany biegów
 • Centralny zamek
 • Centralny zamek sterowany zdalnie
 • Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
 • Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
 • Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
 • Elektrycznie regulowane szyby przednie
 • Filtr kabinowy
 • Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
 • Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
 • Kamera cofania
 • Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
 • Kieszenie w przednich drzwiach
 • Kieszenie w tylnych drzwiach
 • Klimatyzacja manualna
 • Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
 • Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
 • Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc
 • Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
 • Manualnie składane lusterka zewnętrzne
 • Obraz kamery cofania wyświetlany na ekranie multimedialnym
 • Odmrażanie tylnej szyby
 • Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie
 • Podgrzewane lusterka zewnętrzne
 • Pokrywa schowka z siłownikiem
 • Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie pasażerskiej
 • Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
 • Przycisk funkcji rozpoznawania głosu na kierownicy
 • Przycisk na kierownicy do sterowania automatycznym ogranicznikiem prędkości

(ASL)

 • Przycisk na kierownicy do sterowania inteligentnym tempomatem adaptacyjnym

(ACC)

 • Przycisk na kierownicy do sterowania układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie

pasa ruchu (LTA)

 • Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu multimedialnego
 • Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio
 • Regulowane zagłówki w drugim rzędzie siedzeń
 • Schowek jednokomorowy
 • Twarda pokrywa bagażnika
 • Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
 • Uchwyty pomocnicze w drugim rzędzie siedzeń
 • Uchwyty pomocnicze w pierwszym rzędzie siedzeń
 • Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka
 • Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)
 • Wskaźnik jazdy w trybie ECO
 • Wyłącznik automatycznych świateł drogowych (AHB)
 • Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)

Koła i opony

 • 15″ felgi stalowe z kołpakami i oponami 185/65 R15
 • Koła stalowe
 • Zapasowe koło dojazdowe

Oświetlenie

 • Automatyczne światła drogowe (AHB)
 • Automatyczny wyłącznik świateł głównych
 • Przednie lampy przeciwmgielne
 • Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych
 • System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
 • Światła do jazdy dziennej typu LED
 • Światła główne w technologii projektorowej

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

 • Analogowy prędkościomierz
 • Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
 • Dolny przedni grill w kolorze czarnym
 • Górny przedni grill w kolorze czarnym
 • Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
 • Lakierowane klamki zewnętrzne
 • Listwy drzwi w kolorze czarnym
 • Przedni zderzak w kolorze nadwozia
 • Tylny zderzak w kolorze czarnym

Systemy multimedialne i nawigacji

 • 4 głośniki
 • Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay™
 • Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (7″)
 • Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2″)
 • Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
 • Port USB
 • System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
 • System multimedialny Toyota Touch® 2
 • Usługi łączności Toyota Connected Car

Wygląd wnętrza

 • Analogowy obrotomierz
 • Chromowane wykończenie nawiewów bocznych
 • Dźwignia hamulca postojowego obszyta skórą
 • Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
 • Podsufitka w jasnej tonacji
 • Podświetlenie bagażnika
 • Przeszycia hamulca postojowego w kolorze czarnym
 • Trójramienna kierownica obszyta skórą

Wyposażenie opcjonalne

 • 3T3 Tokyo Red (3T3)
 • Tapicerka materiałowa (20 + FB)

Dane fizyczne

 • 0-100 km/h 14.6 s
 • Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulców 0 kg
 • Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcami 0 kg
 • Długość całkowita 3940 mm
 • Maksymalna masa własna 1040 kg
 • Masa całkowita pojazdu 1470 kg
 • Minimalna masa własna 960 kg
 • Prześwit 132 mm
 • Rozstaw osi 2560 mm
 • Szerokość całkowita 1745 mm
 • Współczynnik oporu powietrza 0.32
 • Wysokość całkowita 1500 mm
 • Zwis przedni 800 mm
 • Zwis tylny 580 mm

Dane techniczne

 • Liczba cylindrów 3 cylindry, w rzędzie
 • Maksymalna moc (KM) 72 DIN hp
 • Maksymalny moment obrotowy 93 Nm
 • Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC
 • Minimalny promień skrętu (koła) 4.9 m
 • Obroty, przy których osiągana jest maksymalna moc 6000 rpm
 • Pojemność 998 cc
 • Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona
 • Skok cylindra 84.0 mm
 • Stopień sprężania (:1) 11.8:1
 • System wtrysku paliwa Wtrysk bezpośredni
 • Tylne zawieszenie belka skrętna
 • Średnica cylindra 71.0 mm

Dane środowiskowe

 • Hałas na biegu jałowym 80.0 dB(A)
 • Pojemność zbiornika paliwa 42 l
 • Poziom hałasu 70.0 dB(A)
 • Zalecane paliwo PB95 lub więcej

Hamulce

 • Przednie hamulce tarczowe wentylowane
 • Rozmiar przednich hamulców 14″ wheels mm
 • Tylne hamulce bębnowe

Maksy

2 Comments