Z ostatniej chwili

Korzyści z inwestowania w fundusz parasolowy

fundusz parasolowy

Fundusz parasolowy jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla tych inwestorów, którzy mają ambicje aktywnego zarządzania swoimi oszczędnościami i śledzą sytuację na rynkach kapitałowych.

Fundusz parasolowy to taki rodzaj funduszu inwestycyjnego, który grupuje kilka subfunduszy posiadających odmienną charakterystykę, czyli własną strategię, cele, a często także różne wysokości opłat. Pod jednym „parasolem” może się więc znajdować subfundusz inwestujący na rynku dłużnym, subfundusz kupujący akcje polskich małych i średnich spółek, wreszcie subfundusz inwestujący w amerykańskie spółki technologiczne.

Korzyści z parasola

Oczywiście aktywnie zarządzający swoimi inwestycjami i śledzący sytuację rynkową inwestor może mieć w swoim portfelu kilka różnych funduszy zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a więc nie korzystać z funduszu parasolowego. W takim wypadku jednak każda zmiana preferencji – na przykład przerzucenie aktywów z funduszu dłużnego do akcyjnego – drenuje jego portfel, bo TFI obciąży go opłatami. Ich wysokość nie jest dzisiaj w Polsce bardzo wysoka, ale jednak jeśli dokona takich operacji kilka w ciągu roku, to może zebrać się całkiem wysoka kwota. Lepiej tego uniknąć.

Osobowość prawna funduszy

Fundusz inwestycyjny, także fundusz parasolowy, ma osobowość prawną, natomiast subfundusze są jej pozbawione. TFI tworzą je, aby zróżnicować swoją ofertę dostosowując ją do preferencji klientów i elastyczniej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową. To szczególnie istotne dzisiaj, bo po latach pewnej stagnacji, w ostatnim czasie sytuacja rynkowa zmienia się bardzo dynamicznie. Dość powiedzieć, że o ile obecnie klientom zalecane są przede wszystkim inwestycje w subfundusze obligacyjne, to większość analityków zapewnia, że w ostatnim kwartale tego roku szansę wypracowania satysfakcjonującej stopy zwrotu będą miały wybrane akcje.

fundusz parasolowy

Fundusz parasolowy a podatki

Istotnym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w fundusz parasolowy może być optymalizacja podatkowa. Najzupełniej legalna oczywiście, bo przenosząc pieniądze z jednego subfunduszu do drugiego działającego pod tym samym parasolem unikamy płacenia tzw. podatku Belki, czyli 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Ten jest naliczany dopiero w momencie zakończenia całej inwestycji, a nie po konwersji środków, czyli przeniesieniu ich z jednego do drugiego subfunduszu.

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Jeszcze jedną zaletą funduszu parasolowego jest dywersyfikacja naszych inwestycji, bo korzystając z funduszu parasolowego możemy inwestować na różnych rynkach i w różne instrumenty.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.